NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png

Dydaktyka nauczania przedmiotu (plastyka, technika, logistyka, geografia, historia, biologia,wos, chemia, matematyka, fizyka)

(Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi)

Cel studiów:

Oferta studiów podyplomowych obejmuje różnorodne kierunki wpisujące się w aktualne potrzeby pracowników sektora oświaty. Studia mają charakter kwalifikacyjny, pozwalający na zdobycie dodatkowych uprawień w obszarze nauczania kolejnego przedmiotu/prowadzenia zajęć, w myśl Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131). Studia podyplomowe, odwołując się do standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, obejmują przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć). 

Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu (rodzaju zajęć). Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w wiedzę merytoryczną w wymiarze zapewniającym przygotowanie do prowadzenia zajęć,  poszerzeniu wiedzy psychologiczno-pedagogicznej, jak również rozwijaniu umiejętności i kompetencji w zakresie dydaktyki przedmiotowej warunkującej skuteczne prowadzenie procesu kształcenia w wybranym obszarze.

Adresaci:

Studia adresowane są do nauczycieli, absolwentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu.  Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.

Program studiów:

 • Pedagogika ogólna - nowe trendy w edukacji
 • Psychologia ogólna z elementami psychologii rozwojowej
 • Pedagogika etapów edukacyjnych
 • Podstawy merytoryczne nauczania wybranego przedmiotu
 • Psychologia wychowawcza z elementami psychologii różnic indywidualnych
 • Komunikacja interpersonalna
 • Warsztat pracy i awans zawodowy nauczyciela
 • Dydaktyka ogólna
 • Projektowanie i planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • Realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów
 • Innowacyjne i alternatywne metody pracy nauczyciela
 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do III etapu edukacyjnego
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego na III etapie edukacji oraz projektowanie i realizacja zajęć z zakresu wybranego przedmiotu
 • Metodyka nauczania wybranego przedmiotu na III etapie edukacyjnym
 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do IV etapu edukacyjnego
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego na IV etapie edukacji oraz projektowanie i realizacja procesu kształcenia w zakresie (wybranego przedmiotu)
 • Metodyka nauczania historii na IV etapie edukacyjnym
 • Technologie informacyjne i nowoczesne media w nauczaniu
 • Bezpieczeństwo, pierwsza pomoc i zapobieganie urazom w środowisku szkolnym
 • Praktyka

Co zyskujesz:

Słuchacze zyskują kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu/prowadzenia zajęć w wybranym obszarze tematycznym, kompleksowe przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) określonego przedmiotu/rodzaju zajęć na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych oraz kompetencje pozwalające na efektywną realizację procesu kształcenia w wybranym obszarze.

Forma zaliczenia studiów:

 • Zaliczenie praktyk
 • Praca dyplomowa

Czas trwania:

 • 3 semestry (350 godzin + 60 godzin praktyk)

Opłaty:

Opłata wpisowa: 200 zł

Całkowity koszt: 2700 zł