NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

(Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi)

Cel studiów:

Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego: z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemniemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w interdyscyplinarną wiedzę z zakresu pedagogicznych i biopsychicznych podstawy edukacji elementarnej oraz kompetencje do organizowania i realizacji zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w tym diagnozowania i wspierania rozwoju wychowanków. Proces kształcenia kompleksowo przygotowuje do realizacji zadań nauczyciela: obejmuje zarówno przekazanie wiedzy merytorycznej, jak i metodycznej warunkującej podejmowanie efektywnej działalności edukacyjnej w obszarze poszczególnych metodyk. Program bazując na współczesnych koncepcjach edukacyjnych, podejmuje zagadnienie integracji treści kształcenia w praktyce szkolnej oraz nowych trendów w edukacji.

Adresaci:

Studia adresowane są w szczególności do absolwentów studiów wyższych pedagogicznych, posiadających dyplom studiów I stopnia (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich) pragnących uzyskać uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III) i wychowania przedszkolnego. Osoby zainteresowane muszą legitymować się posiadaniem przygotowania pedagogicznego.

Program studiów:

 • Podstawy edukacji przedszkolnej
 • Metodyka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 • Podstawy edukacji wczesnoszkolnej
 • Dydaktyka kształcenia zintegrowanego
 • Funkcjonowanie placówek edukacyjnych w systemie oświaty
 • Psychologia dziecka w wieku przedszkolnymi wczesnoszkolnym
 • Poradnictwo rodzinne
 • Społeczne aspekty edukacji dziecka
 • Edukacja matematyczna z metodyką
 • Edukacja polonistyczna z metodyką
 • Edukacja społeczno-przyrodnicza z metodyką
 • Edukacja plastyczna z metodyką
 • Edukacja muzyczna i ruch z metodyką
 • Edukacja fizyczna z metodyką
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Projektowanie, dokumentowanie i ewaluacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu i w szkole
 • Specyfika pracy z małym dzieckiem w innych formach wychowania przedszkolnego
 • Współpraca z rodzicami
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki

Co zyskujesz:

Słuchacze są przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu oraz w edukacji wczesnoszkolnej. Sprawnie posługują się warsztatem diagnostycznym i metodycznym, potrafią wykryć i nazwać problem dziecka, zaplanować i wdrożyć działania profilaktyczne oraz wspierające rozwój, a także rozwijać w procesie kształcenia indywidualne możliwości dziecka.

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach nauczyciela i wychowawcy w:

 • placówkach wychowania przedszkolnego,
 • szkołach – na stanowisku nauczyciela kształcenia zintegrowanego,
 • szkołach – na stanowisku wychowawcy/nauczyciela świetlicy,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych w charakterze wychowawcy lub nauczyciela,
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach
 • oraz do podejmowania samozatrudnienia w obszarze działań edukacyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Forma zaliczenia studiów:

 • Zaliczenie praktyk
 • Praca dyplomowa

Czas trwania:

 • 3 semestry (400 godzin + 150 godzin praktyk)

Opłaty:

Opłata wpisowa: 200 zł

Całkowity koszt: 2700 zł