NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png

Studia podyplomowe rok akademicki 2019/2020/2021

Metodyka zajęć: Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w : Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2019, poz. 1450).

PEDAGOGIKA SPECJALNA:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)
 • Spektrum autyzmu - diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja
 • Logopedia -  4 semestry
 • Integracja sensoryczna
 • Pedagogika lecznicza
 • Resocjalizacja z socjoterapią
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

NADAJĄCE UPRAWNIENIA DO NAUCZANIA DRUGIEGO PRZEDMIOTU:

 • Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa (EDB)
 • Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 • przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe

 DOSKONALĄCE: 

 • Inspektor ochrony danych + ABI
 • Interwencja kryzysowa
 • Zarządzanie BHP
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Organizacja i zarządzanie oświatą

DOSKONALĄCE STUDIA PODYPLOMOWE W OBSZARZE PSYCHOLOGII I ZDROWIA:

https://edusfera.edu.pl/uns-2/