NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Adresaci:

Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w umiejętność prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także zdobędą kompetencje umożliwiające stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne. Absolwenci nabędą również umiejętność rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, planowania procesu wychowawczo - terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych.

Co zyskujesz:

Studia mają charakter  kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie terapii pedagogicznej (m.in. do prowadzenia zajęć korekcyjno - kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Absolwenci mają możliwość podjęcia zatrudnienia w różnego typu placówkach edukacyjno - rehabilitacyjnych udzielających wsparcia dzieciom i młodzieży, takich jak np. przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo - wychowawcze, poradnie psychologiczno - pedagogiczne, ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne, integracyjne i specjalne. 

Czas trwania:

Studia trwają trzy semestry - 410 godzin ( w tym praktyka pedagogiczna - 120 godzin)