NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png

Logopedia - 4 semestry

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku logopedy.

 • wyposażenie w wiedzę i umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy,
 • przygotowanie do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełno sprawnościami,
 • przygotowanie do udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci

Adresaci:

Absolwenci uczelni wyższych kierunków filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz medycznych, z przygotowaniem pedagogicznym.

Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, która ma sprawdzić predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu logopedy (do rozmowy powinny przystępować osoby bez wad wymowy, wad głosu i wad słuchu). Ukończone studia wyższe (m.in. licencjat) oraz brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Uzyskiwane uprawnienia:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów uprawniające do wykonywania zawodu logopedy. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania i zdanie 3 egzaminów kursowych oraz przedłożenie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu końcowego. Studia zapewniają pełne przygotowanie teoretyczne oraz intensywną, aktywną formę praktyki zawodowej.

Absolwenci mogą podejmować pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach, przedszkolach (także szkołach i przedszkolach specjalnych), gabinetach logopedycznych oraz innych ośrodkach, prowadząc zajęcia w zakresie profilaktyki i terapii osób z wadami i zaburzeniami mowy.

Program studiów:

 • Pedagogika specjalna – wybrane problemy
 • Nauka o języku- semantyka, składnia i morfologia języka polskiego
 • Biologiczne podstawy mowy i myślenia
 • Fonologia i fonetyka artykulacyjna
 • Wstęp do logopedii
 • Psychoterapia
 • Teoria zaburzeń mowy
 • Profilaktyka i diagnoza logopedyczna
 • Terapia logopedyczna 
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Psychologia kliniczna 
 • Zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych u dzieci
 • Foniatria 
 • Neurologopedia
 • Emisja głosu
 • Surdologopedia
 • Oligofrenologopedia
 • Ortodoncja 
 • Warsztaty terapii zajęciowej
 • Warsztat pracy logopedy
 • Wspomaganie rozwoju – praca indywidualna
 • Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych
 • Logorytmika
 • Funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami mowy w grupie rówieśniczej
 • Komputer w logopedii
 • Logopedia medialna z ortofonią
 • Metody terapii dziecka
 • Parcjalne zaburzenia rozwoju psychoruchowego
 • Współpraca z nauczycielami i rodzicami
 • Neurologia dziecięca
 • Glottodydaktyka
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka specjalistyczna

Forma zaliczenia studiów:

 • Zaliczenie praktyk
 • Praca dyplomowa

Czas trwania:

 • 4 semestry (540 godzin + 60 godzin praktyk)