NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png

Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

(Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi)

Cel studiów:

Studia podyplomowe Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują nauczyciela nauczania początkowego do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

Zasadniczym celem studiów jest przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka obcego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej a także metodyki szczegółowej, w celu wyposażenie absolwenta w umiejętności diagnozowania potrzeb, analizy sytuacji oraz projektowania efektywnego i optymalnego do możliwości psychofizycznych wychowanków, procesu kształcenia w obszarze edukacji językowej.  Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia teorii ucznia się i nauczania języków obcych, kwestie różnic indywidualnych w obszarze edukacji językowej a także wczesnego wspomagania rozwoju kompetencji językowych. Proces kształcenia obejmuje podstawy dydaktyki nauczania jak również metodykę wczesnego nauczania języka obcego,  porusza kwestie diagnozy kompetencji językowych i osiągnięć ucznia, dobór i ocenę materiału nauczania jak również przygotowuje do planowania, wdrażania i ewaluacji działań w obszarze edukacji językowej.

Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających niezbędne kwalifikacje do pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej, planujących zdobycie pełnych uprawnień do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.

Program studiów:

  • Teorie uczenia się i nauczania języków obcych
  • Metodyka edukacji językowej
  • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci
  • Podstawy dydaktyki języka obcego
  • Diagnoza kompetencji językowych i ocena osiągnięć ucznia
  • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej

Forma zaliczenia studiów:

  • Zaliczenie praktyk
  • Praca dyplomowa

Czas trwania:

  • 3 semestry (390 godzin + 120 godzin praktyk)

Opłaty:

Całkowity koszt: 3600 zł