NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png

Organizacja i zarządzanie oświatą – Menedżer w oświacie

(Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi)

Cel studiów:

Studia podyplomowe Organizacja i zarządzania oświatą mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych. Plan i program kursu został przygotowany w oparciu o najnowsze wytyczne MEN zatwierdzone w dn. 10.11.2015 na podstawie § 18a ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1041, z późn. zm.). Studia przygotowują do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na sprawne zarządzanie placówką oświatową. Pozwalają one również na uzyskanie wymaganych kwalifikacji zawodowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, przygotują do pełnienia funkcji kierownika lub dyrektora placówki oświatowej. Studia służą podwyższeniu kwalifikacji zawodowych pracowników administracji oświatowej na poziomie szkolnym, samorządowym, a także rządowym. Proponowane studia rozwijają też umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania w oświacie, kształtują umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem placówką oświatową oraz uświadamiają potrzebę stałego rozwoju.

Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia, w szczególności do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie. Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia. Zasadniczym celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej.

Program studiów:

 • Prawo oświatowe
 • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym
 • System edukacyjny i polityka oświatowa w Polsce i UE
 • Nowe teorie, trendy i koncepcje pedagogiczne
 • Podstawy prawne organizacji i zarządzania oświatą
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym
 • Komputerowe wspomaganie procesu zarządzania szkołą/placówką oświatową
 • Przywództwo edukacyjne w szkole - style przywódcze, zmiana jako proces, zarządzanie zmianą
 • Grupowe podejmowanie decyzji i strategie negocjacyjne
 • Administrowanie szkołą/placówką edukacyjną
 • Zarządzanie finansami publicznymi
 • Kontrola zarządcza
 • Polityka kadrowa
 • Zewnętrzny i wewnętrzny nadzór pedagogiczny
 • Bezpieczeństwa w szkole (fizyczne, psychiczne etc.)
 • Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego
 • Nowe role nauczyciela i ucznia
 • Rozwój indywidualny nauczycieli a rozwój ucznia i szkoły
 • Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • Ramowe i szkolne plany nauczania. Arkusze organizacyjne
 • Badanie efektywności procesu uczenia się
 • Ocenianie dla uczenia się
 • Programy wychowawcze i programy profilaktyki
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Zespołowa praca nauczycieli
 • Nowoczesne technologie w procesie nauczania i uczenia się
 • Polityka oświatowa - dyrektor jako lider /osoba reprezentująca szkołę w środowisku
 • Inspirowanie uczniów do aktywności społecznej
 • Budowanie partnerstwa edukacyjnego
 • Marketing w oświacie - strategia rozwoju placówki
 • Otoczenie placówki jako źródło szans, zagrożeń, ograniczeń

Co zyskujesz:

Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem potrzeb wynikających z zasad reformy oświatowej i regionalnej polityki edukacyjnej oraz poznają metody organizacji i kierowania pracą placówek oświatowych i instytucji przewidzianych w systemie oświatowo-wychowawczym. Ukończenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

Forma zaliczenia studiów:

 • Zaliczenie praktyk
 • Praca dyplomowa

Czas trwania:

 • 3 semestry (355 godzin + 60 godzin praktyk)

Opłaty:

Opłata wpisowa: 200 zł

Całkowity koszt: 2700 zł

Po kursie 1 semestr: 1200 zł