Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny
EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ezj@noeedujetter.pl

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych na 10 - godzinne szkolenia w ramach XV edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych w 2014r. 

Realizowane jest pięć części:

1. Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z zakresu matematyki.

2.Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z zakresu języka polskiego. Analiza przykładowych tekstów kultury.

3.Tworzenie koncepcji pracy szkoły/placówki kształcenia osób dorosłych na podstawie diagnozy potrzeb, oczekiwań nauczycieli, słuchaczy, środowiska z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy. 

4. Wykorzystanie wniosków z realizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe /uzyskanie kwalifikacji w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych do podniesienia jakości pracy szkoły /placówki. 

5.Monitorowanie i ewaluacja poziomu realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie.Szczegóły pod numerem tel. 54/2323707 lub 882110751 Serdecznie zapraszamy 

Informujemy że 26 września 2014r. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne z kursów kwalifikacyjnych:

- oligofrenopedagogika

- terapia pedagogiczna

- przygotowanie pedagogiczne

- organizacja i zarządzanie oświatą

27 września 2014r od godz. 9.00 rozpoczynają się pierwsze zajęcia z w/w kursów.

W roku szkolnym 2014/2015 nauczyciele zdobywają kwalifikacje

Od września 2014r. do kwietnia 2015r realizujemy następujące kursy, które nadają kwalifikacje z zakresu:
Oligofrenopedagogiki – do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie
Terapii pedagogicznej – do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z zakresu terapii pedagogicznej
Surdopedagogiki – do pracy z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu
Bibliotekoznawstwa – do pracy w bibliotece szkolnej
Przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli czynnych zawodowych – kwalifikacje pedagogiczne
Organizacji i zarządzania oświatą – do zajmowania stanowisk kierowniczych w poszczególnych typach szkół i placówek

NOE EDU – JETTER współpracuje z Uczelniami Wyższymi. W roku akademickim 2014/2015 realizujemy studia podyplomowe z zakresu:
Socjoterapii
Logopedii ogólnej
Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Doradztwa zawodowego
Edukacji dla bezpieczeństwa
Etyki
Informatyki i techniki
Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

W roku szkolnym 2014/2015 prowadzimy nabór na warsztaty i kursy doskonalące:

1. Metoda Knilla – 6 godz.
2. Mediacje, negocjacje szkolne - jako metoda pracy z trudnym uczniem, rodzicem we współczesnej szkole – 6 godz.
3. Zespół ASPERGERA - czyli jak pracować z dzieckiem zagadką? – 10 godz.
4. Autyzm dziecięcy. Formy pracy z dzieckiem autystycznym – 10 godz.
5. Konstruowanie indywidualnych programów terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci      ze spektrum autyzmu – 5 godz.
6. ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa – 20godz.
7. Zaburzenia tikowe u dzieci. Strategie postępowania i techniki wspomagające edukację  oraz funkcjonowanie ucznia z tikami – 8 godz.
8. Jak sobie poradzić ze złością i gniewem ucznia, rodzica, nauczyciela – 6 godz.
9. Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu – 5 godz.
10. Uczeń s dysleksją – 8 godz.
11. Kwalifikacje dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy – 30 godz.
12. Język migowy I stopnia – 60 godz.
13. Awans zawodowy nauczyciela – 5 godz.