NOE EDU-JETTER

ul. Celulozowa 5, 87-800 Włocławek

naglowek-prawy.png

INFORMACJA o STUDIACH PODYPLOMOWYCH w roku akademickim 2023/2024

poniedziałek, 04 wrzesień 2023 06:41

INFORMACJA o STUDIACH PODYPLOMOWYCH w roku akademickim 2023/2024

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

Tryb studiów:
tradycyjny lub hybrydowy

Realizacja procesu kształcenia:
zajęcia realizowane są w siedzibie NOE EDU-JETTER Włocławek ul. Celulozowa 5

Warunki ukończenia studiów:
zaliczenie przedmiotów w toku studiów,
portfolio,
case study,
rozmowa dyplomowa

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Włocławek ul. Celulozowa 5
Biuro rekrutacyjne UNS/ NOE EDU_JETTER
tel. 660 887 300
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LOGOPEDIA 4 semestry

Czas trwania studiów:
- 4 semestry
- 615 godzin i 180 godzin praktyki dla nauczycieli
- 500 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla pedagogów specjalnych

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania diagnostyczne i terapeutyczne w obszarze prowadzenia terapii zaburzeń mowy.
Tematyka studiów obejmuje zagadnienia logopedii, neurologopedii, podstawy wiedzy o języku i psycholingiwstyki stosowanej. Program kształcenia skoncentrowany jest na rozwijaniu praktycznych umiejętności i kompetencji warunkujących możliwość podejmowania efektywnych działań w obszarze diagnozy logopedycznej, wczesnej interwencji logopedycznej oraz kompleksowej terapii logopedycznej.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Czas trwania studiów:
3 semestry

- 450 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyk dla nauczycieli
- 390 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla pedagogów specjalnych

Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole.
Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w niezbędną wiedzę pedagogiczną i kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Słuchacze poznają sposoby diagnozy i wieloprofilowego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży oraz metody i techniki terapii pedagogicznej. Poznają również techniki opracowania i realizowania z dzieckiem (zagrożonym nieprawidłowym rozwojem) i jego rodziną indywidualnego programu kompleksowej profilaktyki i wczesnej pomocy, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka.
Absolwenci nabędą także umiejętności i kompetencje z zakresu metodyki kształcenia integracyjnego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka.

Pedagogika korekcyjna – terapia pedagogiczna

Czas trwania studiów:
3 semestry

- 450 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyk dla nauczycieli
- 390 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla pedagogów specjalnych

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w umiejętność prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także kompetencji umożliwiających stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne.
Absolwenci nabędą również umiejętność rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych.

Pedagogika resocjalizacyjna

Czas trwania studiów:
3 semestry

- 450 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyk dla nauczycieli
- 390 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla pedagogów specjalnych

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze i terapeutyczne w obszarze resocjalizacji, socjoterapii, profilaktyki i działalności opiekuńczej.
Tematyka studiów obejmuje zagadnienia psychologii rozwojowej i klinicznej, psychopatologii, pedagogiki specjalnej – resocjalizacyjnej, teoretyczne podstawy socjoterapii. Program kształcenia skoncentrowany jest na rozwijaniu praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych warunkujących możliwość podejmowania efektywnych działań w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Czas trwania studiów:
3 semestry

- 450 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyk dla nauczycieli
- 390 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla pedagogów specjalnych

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności niezbędne do pracy diagnostycznej, edukacyjnej i terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Program kształcenia obejmuje najistotniejsze zagadnienia z obszaru pedagogiki specjalnej m.in.: interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, kryteria diagnostyczne i podstawy wczesnego wspomagania rozwoju, dydaktykę specjalną, podstawy wychowania, edukacji, terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, diagnozę funkcjonalną i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych czy metodykę kształcenia specjalnego, ze wskazaniem najnowszych oraz innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

Czas trwania studiów:
3 semestry

- 450 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyk dla nauczycieli
- 390 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla pedagogów specjalnych

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z dysfunkcją w obrębie analizatora wzrokowego.
Studia obejmują przedmioty pozwalające zgłębić wiedzę na temat teoretycznych podstaw kształcenia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale przede wszystkim koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności działania w obszarze kształcenia specjalnego i konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju dla osób niewidomych i słabowidzących.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

Czas trwania studiów:
3 semestry

- 450 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyk dla nauczycieli
- 390 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla pedagogów specjalnych

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z dysfunkcją w obrębie analizatora słuchowego.
Studia obejmują przedmioty pozwalające zgłębić wiedzą na temat teoretycznych podstaw kształcenia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale przede wszystkim koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności działania rewalidacyjnego w obszarze kształcenia specjalnego i konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Czas trwania studiów:
3 semestry

- 450 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyk dla nauczycieli
- 390 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla pedagogów specjalnych

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
Program kształcenia obejmuje najistotniejsze zagadnienia z obszaru pedagogiki specjalnej m.in.: interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z niepełnosprawnością, podstawy wczesnego wspomagania rozwoju, dydaktykę specjalną, podstawy wychowania, edukacji, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, diagnozę funkcjonalną i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych czy metodykę kształcenia specjalnego, ze wskazaniem najnowszych oraz innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie.

Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia

Czas trwania studiów:
3 semestry

- 350 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyk

Celem studiów Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia, jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w charakterze terapeuty SI, min. przygotowanie do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka, określenia pełnej diagnozy oraz  stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

Czas trwania studiów:
3  semestry

- 330 godzin zajęć oraz 150 godzin praktyk

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne skierowane są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, pragnących zdobyć przygotowanie pedagogiczne umożliwiające wykonywanie zawodu nauczyciela psychologa i pracę w placówkach systemu oświaty.

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego

Czas trwania studiów:
3 semestry

- 330 godzin zajęć oraz 150 godzin praktyk

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów nie określał efektów uczenia się obejmujących wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom podstawy programowej nauczania tego języka, a którzy legitymują się znajomością tego języka odpowiednią do wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) i potwierdzoną zgodnie z tymi przepisami, lub ukończyli studia w państwie, w którym językiem urzędowym jest ten język, nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.
Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające im projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na różnych poziomach edukacji.
W toku działalności pedagogicznej będą potrafili wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne, zdobędą umiejętności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych ucznia i konstruowania, w oparciu o te potrzeby, indywidualnej ścieżki jego rozwoju .Absolwenci zostaną wyposażeni także umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji celów dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.

Przygotowanie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć

Czas trwania studiów:
3 semestry

- 390 godzin zajęć oraz 150 godzin praktyk

Studia skierowane są w szczególności do dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć, nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.
Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające im projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na różnych poziomach edukacji.

W toku działalności pedagogicznej będą potrafili wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne, zdobędą umiejętności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych ucznia i konstruowania, w oparciu o te potrzeby, indywidualnej ścieżki jego rozwoju. Absolwenci zostaną wyposażeni także umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji celów dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.

Nabór na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023

środa, 31 sierpień 2022 10:41

Nabór na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023

Dokumenty
Ankieta osobowa
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne).
Umowa na świadczenie usług edukacyjnych
Oświadczenie o finansowaniu studiów podyplomowych

Komplet dokumentów będzie do odbioru osobiście pod adresem:
87-800 Włocławek ul. Celulozowa 5

Poniżej lista wszystkich kierunków, które proponujemy na nowy rok akademicki.

Bezpieczeństwo i higiena pracy - nowość! 3200 II
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych - nowość! 3900 II
Bezpieczeństwo międzynarodowe - nowość! 3600 II
Cyberbezpieczeństwo - nowość! 3900 II
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej - nowość! 3900 II
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym - nowość! 3200 II
PSYCHOLOGIA - nowość!
Psychotraumatologia - nowość! 5900 II
Psychodietetyka - nowość! 4400 II
Psychologia mediów i reklamy - nowość! 3900 II
Psychologia sportu - nowość! 4900 II
Seksuologia kliniczna - nowość! 5900 II
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej - nowość! 3900 II
Psychologia w biznesie - nowość! 3900 II
Psychologia transportu - nowość! 4900 II

PEDAGOGIKA SPECJALNA:
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 3900 III
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową SURDOPEDAGOGIKA 3900 III
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową TYFLOPEDAGOGIKA 3900 III
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 3900 III
Logopedia 4800 IV
Pedagogika korekcyjna – terapia pedagogiczna 3900 III
Pedagogika resocjalizacyjna 3900 III
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3900 III

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE:
Przygotowanie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć 3900 III
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego 3900 III
Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa - nowość!3900 III

INNE:
Integracja sensoryczna 4800 III
Organizacja i zarządzanie w oświacie 3900 III
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 3600 III
Coaching i mentoring – akademia trenera 3000 II
Executive Master of Business Administration (MBA) 9900 II 400 WPISOWE
Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne 3600 II
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie UNS Łódź

WIOSENNE STUDIA PODYPLOMOWE - rozpoczynamy!!!

czwartek, 31 marzec 2022 12:31

Zaczynamy III-semestralne studia podyplomowe z zakresu:

- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika (Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji pedagoga specjalnego – oligofrenopedagoga oraz nauczyciela wspomagającego poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do realizacji zadań z zakresu edukacji i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.)

Studia przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych.

Studia podyplomowe na ww. kierunku pozwolą zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy. Kierunek ten może być realizowany wyłącznie w formie 3-semestralnych studiów podyplomowych lub jednolitych studiów magisterskich trwających 5 lat. W związku z powyższym osoby decydujące się na tę formę kształcenia uzyskują kwalifikacje Pedagoga Specjalnego z zakresu Oligofrenopedagogiki w ciągu zaledwie 3 semestrów.

- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności profesjonalnego organizowania wczesnej, kompleksowej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem-od wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole).

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia UNS umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie.

Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

Jeszcze czekamy na Twój telefon lub e-maila

Dzwoń: 660887300

Pisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor
Elżbieta Złowodzka Jetter

STUDIA PODYPLOMOWE - rozpoczynamy w październiku!!!

wtorek, 19 październik 2021 12:13

Dyrektor NOE EDU-JETTER zaprasza na studia podyplomowe i inne formy szkoleń w roku 2021/2022

Utworzone zostały następujące kierunki:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Pedagogika lecznicza -terapeutyczna
 • Pedagogika korekcyjna - terapia pedagogiczna
 • Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia
 • Bibliotekoznawstwo z biblioterapią
 • Doradztwo edukacyjno - zawodowe
 • Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie

Formy doskonalące znajdziecie państwo na stronie UNS w zakładce – Oferta kształcenia - kursy i szkolenia

Elżbieta Złowodzka Jetter
Dyrektor NOE EDU-JETTER

STUDIA PODYPLOMOWE - rozpoczęte!!!

piątek, 16 październik 2020 10:03

Dnia 12 października br. odbyło się spotkanie organizacyjne na studia podyplomowe w roku szkolnym 2020/2021/2020

Utworzone zostały następujące kierunki:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową - surdopedagogika
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Pedagogika korekcyjna - terapia pedagogiczna
 • Logopedia - 4 semestry
 • Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia
 • Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Bibliotekoznawstwo z biblioterapią
 • Arteterapia z muzykoterapią i choreoterapią
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Doradztwo edukacyjno - zawodowe
 • Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 • przygotowanie pedagogiczne
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie

Zapisy

wtorek, 08 wrzesień 2020 10:02

Trwa rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021 na studia podyplomowe. Oferta zamieszczona w zakładce Oferta.

Zapisy odbywają się telefonicznie, e-mailowo oraz osobiście w sekretariacie przy ul. Łanowej 23a we Włocławku.

Zapraszamy na warsztat Khaita - rozwijanie uważności i radości w ruchu

środa, 29 lipiec 2020 10:02

Zapisy pod numerem tel. 660 887 300 / 662 923 513

Zapraszamy na holistyczny warsztat harmonizujący ciało, energię, umysł - Harmonijne oddychanie

środa, 29 lipiec 2020 10:01

Zapisy pod numerem tel. 660 887 300 / 662 923 513

REKRUTACJA 2020/2021

piątek, 03 lipiec 2020 10:00

Informujemy, że trwa rekrutacja na studia podyplomowe, które będą realizowane w roku szkolnym 2020/2021/2022. W związku z wejściem w życie nowych Standardów kształcenia Nauczycieli wszystkie nasze programy i czas trwania studiów są dostosowane do ogłoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmian w obszarze kształcenia nauczycieli.

Posiadamy w swojej ofercie ciekawe kierunki studiów studiów podyplomowych stanowiące interesującą propozycję dla osób chcących poszerzyć  swoje kwalifikacje. 

Kształcenie na studiach podyplomowych organizowanych przez Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny EDU - JETTER (ilość semestrów i długość ich trwania) odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wymogi ustawowe opisane w art.160 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz.1668). Studia podyplomowe dla nauczycieli umożliwiają uzyskanie kwalifikacji w rozumieniu rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575, z poźn. zm.). Abslowenci naszych studiów uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zapisy będą  odbywać  się drogą e-mailową i  telefoniczną (660 887 300 / 662 923 513 / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy na III- semestralne studia podyplomowe - nabór luty 2020

wtorek, 18 luty 2020 09:59

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

Studia trwać będą 3 semestry:

I. 1 marca  do 15 lipca (III, IV, V, VI, VII)

II. 1 października do końca lutego (X, XI, XII, I, II)

III. 1 marca do 15 lipca (III, IV, V, VI, VII)