NOE EDU-JETTER

ul. Celulozowa 5, 87-800 Włocławek

naglowek-prawy.png

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową - Tyflopedagogika

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi

Adresaci:

Studia podyplomowe z zakresu Tyflopedagogiki mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2017,poz.1575) oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemniemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela(Dz.U.2012, poz.131).

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z dysfunkcją w obrębie analizatora wzrokowego.  Studia obejmują przedmioty  pozwalające  zgłębić wiedzę na temat teoretycznych podstaw kształcenia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale przede wszystkim koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności działania w obszarze kształcenia specjalnego i konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju dla osób niewidomych i słabowidzących.

Forma zaliczenia studiów:

  • Zaliczenie praktyk
  • Praca dyplomowa

Czas trwania:

  • 3 semestry: 450h zajęć oraz 180h praktyk dla nauczycieli
  • 3 semestry: 390h zajęć oraz 120h praktyk dla pedagogów specjalnych