NOE EDU-JETTER

ul. Celulozowa 5, 87-800 Włocławek

naglowek-prawy.png

Logopedia - 4 semestry

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku logopedy.

  • wyposażenie w wiedzę i umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy,
  • przygotowanie do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełno sprawnościami,
  • przygotowanie do udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci

Adresaci:

Absolwenci uczelni wyższych kierunków filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz medycznych, z przygotowaniem pedagogicznym.

Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, która ma sprawdzić predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu logopedy (do rozmowy powinny przystępować osoby bez wad wymowy, wad głosu i wad słuchu). Ukończone studia wyższe (m.in. licencjat) oraz brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Uzyskiwane uprawnienia:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów uprawniające do wykonywania zawodu logopedy. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania i zdanie 3 egzaminów kursowych oraz przedłożenie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu końcowego. Studia zapewniają pełne przygotowanie teoretyczne oraz intensywną, aktywną formę praktyki zawodowej.

Absolwenci mogą podejmować pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach, przedszkolach (także szkołach i przedszkolach specjalnych), gabinetach logopedycznych oraz innych ośrodkach, prowadząc zajęcia w zakresie profilaktyki i terapii osób z wadami i zaburzeniami mowy.

Forma zaliczenia studiów:

  • Zaliczenie praktyk
  • Praca dyplomowa

Czas trwania:

  • 4 semestry: 615h zajęć oraz 180h praktyk dla nauczycieli
  • 4 semestry: 500h zajęć oraz 120h praktyk dla pedagogów specjalnych