NOE EDU-JETTER

ul. Celulozowa 5, 87-800 Włocławek

naglowek-prawy.png

Edukacja  i  rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową - Surdopedagogika

(Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi)

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z dysfunkcją w obrębie analizatora słuchowego.  Studia obejmują przedmioty  pozwalające  zgłębić wiedzą na temat teoretycznych podstaw kształcenia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale przede wszystkim koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności działania rewalidacyjnego w obszarze kształcenia specjalnego i konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Adresaci:

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2017, poz.1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2012, poz.131).

Forma zaliczenia studiów:

  • Zaliczenie praktyk
  • Praca dyplomowa

Czas trwania:

  • 3 semestry: 250h zajęć oraz 180h praktyk dla nauczycieli
  • 3 semestry: 390h zajęć oraz 120 h praktyk dla pedagogów specjalnych