NOE EDU-JETTER

ul. Celulozowa 5, 87-800 Włocławek

naglowek-prawy.png

Szkoła ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie Szkoły ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie i wsparcie 15 nauczycieli stanowiących kadrę szkoły ćwiczeń, 56 nauczycieli z 7 szkół z terenu powiatu konińskiego oraz praktyki studenckie dla 6 studentów WSMK w Koninie w 2021 i 2022 r. Szkoła ćwiczeń obejmuje wsparcie w obszarach: matem., przyrod., informat. i nauki języka obcego. Utworzone zostaną wzorcowe prac.: przyrodnicza, matematyczna, informatyczna i językowa. Pracownie będą prowadzone przez odpowiednio przygotowanych nauczycieli. Wyposażone zostaną w niezbędne nowoczesne pomoce dydakt., służące nauczycielom powiatu konińskiego i kolskiego w doskonaleniu ich umiejętności merytoryczno-metodycznych. Szkoła ćwiczeń będzie miejscem, gdzie przyszli nauczyciele będą doświadczać praktycznej weryfikacji teorii, z którą spotykają się podczas studiów, a obecni nauczyciele będą doskonalić swój warsztat pracy i dzielić się
swoimi pomysłami z innymi nauczycielami. Pod koniec projektu przeprowadzona zostanie ewaluacja podjętych działań, w celu weryfikacji celów i wyznaczenia kolejnych działań możliwych do realizacji w okresie zachowania trwałości projektu.

Cele projektu:

Celem projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie Szkoły ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy. Szkoła będzie elementem systemu doskonalenia, a także miejscem praktycznego przygotowania się studentów do zawodu. Celem projektu jest również zwiększenie wykorzystania przez szkoły innowacyjnych metod wspierających proces nauczania oraz nauczanie praktyczne i eksperymentalne. Wnioskodawca otrzymał rekomendację Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie a także pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Beneficjent:

Stowarzyszenie "Szkoła Twórczej Integracji w Milinie"

Partner:

Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny EDU-JETTER

Okres realizacji:

2020.09.01 - 2022.08.31


Szkoła Ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Oś priorytetowa nr II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
2.10 Wysoka Jakość systemu oświaty
Nr projektu: POWR.02.10.00-00-3013/20

Kliknij aby zobaczyć prezentację


Ogłoszenie o naborze

Dotyczy naboru na stanowisko Trenera/ nauczyciela do przygotowania i przeprowadzenia szkoleń, warsztatów i konsultacji w ramach projektu "Szkoła Ćwiczeń szkoły Szkoły Twórczej Integracji w Milinie". 

W związku z realizacją projektu "Szkoła ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie" Dyrektor Niepublicznej Ośrodka Edukacyjnego EDU - JETTER partner w projekcie "Szkoła ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie" poszukuje Trenera/ nauczyciela do przygotowania i przeprowadzenia szkoleń, warsztatów i konsultacji. 

1) Charakterystyka projektu

Stowarzyszenie "Szkoła Twórczej Integracji w Milinie" realizuje projekt "Szkoła ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie". W ramach projektu powstaną cztery pracownie przedmiotowe, zostanie przeprowadzony cykl szkoleń, warsztatów i konsultacji dla nauczycieli i kadry szkoły ćwiczeń. Realizacja projektu podniesie kompetencje nauczycieli i wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły i placówek uczestniczących w powyższym projekcie. 

2) Zakres obowiązków: przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i konsultacji:

Szkolenia dla nauczycieli szkoły ćwiczeń:

Liczba godzin szkoleń: 36 h (2020-18h / 2021-18h)

- Kompetencje cyfrowe - 6h

- Nowe technologie - 6h

 - Sieci współpracy i moderowanie - 6h

- Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela - 6h

- Programy wspierające tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych - 6h

- Wykorzystanie TIK w procesie - 6h

Szkolenia dla kadry szkoły ćwiczeń:

Liczba godzin szkoleń: 30h (2020 - 18h / 2021 - 18h)

- Coaching w edukacji - 6h

- Praca metodą projektu - 6h

- Przywództwo edukacyjne - 6h

- Umiejętności i techniki trenerskie -6h

- Grywalizacja w edukacji - 6h

- Wykorzystanie TIK w edukacji - 6h

Warsztaty:

Liczba godzin warsztatów: 36h (2020 - 18h / 2021 - 18h)

- Tworzenie aplikacji multimedialnych, sieci samokształcenia - 6h

- Warsztaty pisania scenariuszy lekcyjnych - 6h

- Efektywna i skuteczna lekcja w praktyce - 6h

- Kompetencje kluczowe w praktyce - 6h

- E-learning - nowoczesna metoda dzielenia się wiedzą - 6h

Konsultacje dla kadry szkoły ćwiczeń: Konsultacje będą miały na celu rozwiązanie problemów metodycznych związanych z przygotowaniem lekcji pokazowych dla nauczycieli szkół wspieranych i studentów, a także z konstruowaniem scenariuszy do tych lekcji - 16h (2020 - 8h / 2021 - 8h)

3) Wykształcenie wyższe zgodne ze specyfiką projektu.

4) Obowiązki: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i konsultacji

5) Rodzaj umowy: umowa zlecenie

6) Przewidywana liczba godzin: 66 godzin szkoleń, 36 godzin warsztatów i 16 godzin konsultacji

7) Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31 grudnia 2021r. 

8) Cena oferty musi zawierać wszystkie przyszłe zobowiązania wykonawcy potrzebne do wykonania zadania, w tym: przygotowania i przeprowadzenia szkoleń, warsztatów i konsultacji

9) Zamawiający podaje cenę za jedną godzinę i całość za wykonie zadania i będzie ona stała przez okres trwania projektu. Cena obejmuje całkowitą wartość kosztów i wszelkie koszty zlecenia stoją po stronie wykonawcy / obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe.

10) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

11) Termin i miejsce składania ofert: na bieżąco

Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny EDU - JETTER, ul. Łanowa23a , 87-800 Włocławek

13) Proszę o podanie kwoty brutto za jedną godzinę i całość za czas trwania umowy wraz z krótkim opisem doświadczenia. 

Ofertę składamy w Niepublicznym Ośrodku Edukacyjnym EDU - JETTER, ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek w dni robocze w godzinach od 9.00 - 14.00