NOE EDU-JETTER

ul. Celulozowa 5, 87-800 Włocławek

naglowek-prawy.png

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH

Charakter studiów: Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. oraz Rozporządzeniem MNiSzW z dnia 25 lipca 2019r.

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno - pedagogiczną i kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania diagnostyczne, opiekuńczo - wychowawcze i terapeutyczne w obszarze resocjalizacji, socjoterapii, profilaktyki i działalności opiekuńczej.

Adresaci studiów:

Kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej umożliwiające zdobycie kwalifikacji nauczyciela - pedagoga specjalnego, prowadzone jest w dwóch wariantach:

  • dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej
  • dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i pragnących zdobyć przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej - w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej

Co zyskujesz:

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w placówkach edukacyjnych, profilaktyczno - wychowawczych oraz w innych instytucjach i ośrodkach pomocy społecznej. Słuchacze nabywają kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania, a także umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu twórczej resocjazlizacji.

Forma zaliczenia studiów:

  • zaliczenie praktyk
  • praca dyplomowa

Czas trwania:

  • 3 semestry: 450h zajęć oraz 180h praktyk dla nauczycieli
  • 3 semestry: 390h zajęć oraz 120h praktyk dla pedagogów specjalnych