NOE EDU-JETTER

ul. Celulozowa 5, 87-800 Włocławek

naglowek-prawy.png

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA - TERAPIA PEDAGOGICZNA

(Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi)

Adresaci: 

Kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej umożliwiające zdobycie kwalifikacji nauczyciela - pedagoga specjalnego, prowadzone jest w dwóch wariantach:

  • dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej
  • dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i pragnących zdobyć przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej, w tym przypadku pedagogiki korekcyjnej - terapii pedagogicznej

Cel studiów: 

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w umiejętności prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także zdobędą kompetencje umożliwiające stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne. Absolwenci nabędą również umiejętność rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, planowania procesu wychowawczo - terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych.

Co zyskujesz:

 Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy w zakresie terapii pedagogicznej (m.in. do prowadzenia zajęć korekcyjno - kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi). Absolwenci mają możliwość podjęcia zatrudniania w różnego typu placówkach edukacyjno - rehabilitacyjnych udzielających wsparcia dzieciom i młodzieży, takich jak np. przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo - wychowawcze, poradnie psychologiczno - pedagogiczne. 

Forma zaliczenia studiów:

  • Zaliczenie praktyk
  • Praca dyplomowa

Czas trwania:

  • 3 semestry ( 450h zajęć oraz 180 h praktyk dla nauczycieli)
  • 3 semestry (390h zajęć oraz 120h praktyk dla pedagogów specjalnych)