NOE EDU-JETTER

ul. Celulozowa 5, 87-800 Włocławek

naglowek-prawy.png

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH

Adresaci:

Studia adresowane są w szczególności do absolwentów psychologii, pedagogiki oraz logopedii zainteresowanych pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci.

Cel studiów:

Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole.

Co zyskujesz:

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w następujących placówkach:przedszkolach, szkołach podstawowych, w tym specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.

Forma zaliczenia studiów:

  • zaliczenie praktyk
  • praca dyplomowa

Czas trwania:

  • 3 semestry: 450h zajęć oraz 180h praktyk dla nauczycieli
  • 3 semestry: 390h zajęć oraz 120h praktyk dla pedagogów specjalnych