NOE EDU-JETTER

ul. Celulozowa 5, 87-800 Włocławek

naglowek-prawy.png

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju

Ofertę poradni od stycznia 2022 wzbogacamy o grupy socjoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Czym jest socjoterapia?

Metodą pracy z grupą nastawioną na wzmacnianie osobowości jej członków, realizację celów rozwojowych i edukacyjnych, stworzenie szansy zdobycia nowych doświadczeń i zmianę sądów urazowych na temat siebie i świata. Jest to forma oddziaływań, która wpływa przede wszystkim na myśli i emocje uczestników – efekty socjoterapii mogą pojawić się szybko i wpłynąć pozytywnie na zachowania od razu, mogą też pojawiać się dopiero po jakimś czasie. Poprzez zabawę i różnorodne aktywności dzieci i młodzież poznają i uczą się lepiej rozumieć siebie. Socjoterapia pomaga uczyć się funkcjonowania w grupie – doświadczenie bezpiecznej grupy modeluje kolejne – zachodzi transfer wiedzy, co powoduje że dzieci lepiej odnajdują się w innych grupach rówieśniczych, potrafią komunikować swoje potrzeby i mają szansę nauczyć się, jak lepiej radzić sobie w sytuacjach konfliktowych w grupie.

Dla kogo?

Socjoterapia skierowana jest do dzieci i młodzieży, którzy doświadczają trudności w relacjach z rówieśnikami, rodzicami ,rodzeństwem z funkcjonowaniem w grupie, z radzeniem sobie z emocjami, mają obniżone poczucie własnej wartości, ich zachowanie bywa nieadekwatne do sytuacji. Socjoterapia stwarza bezpieczne warunki, w których każdy z członków grupy może lepiej poznać i zrozumieć swoje emocje i potrzeby, zaobserwować następstwa swojego zachowania i nauczyć się, jak sobie z nimi radzić.

 • Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-17 lat
 • Tworzymy również grupy dla dorosłych

Kiedy?

Grupy spotykać się będą raz w tygodniu w czwartki. Dobór do grupy będzie zależał od liczby osób chętnych, doświadczanych trudności oraz wieku. Planujemy uruchomienie 3 grup w godzinach: 14:00-15:15; 15:30-16:45; 17:00-18:15. Regularne spotkania rozpoczniemy na początku lutego. Przed zapisem do konkretnej grupy chcemy spotkać się z każdym z Państwa. Spotkania będziemy odbywać w drugiej połowie stycznia 2022 po indywidualnym uzgodnieniu terminu.

Zajęcia odbywają się bez udziału rodziców.

składa się z:

 • psychologów
 • pedagogów specjalnych
 • terapeutów IS
 • terapeuty ręki
 • psychoterapeutów
 • fizjoterapeutów
 • socjoterapeutów

Nasza wiedza i kwalifikacje poparte są dużym doświadczeniem zawodowym.

CENNIK

Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna z wydaniem opinii 450 zł
Diagnoza procesów integracji sensorycznej 400 zł
Kontrolna diagnoza procesów integracji sensorycznej 150 zł
Terapia integracji sensorycznej 60-120 zł
Diagnoza logopedyczna 250 zł
Terapia logopedyczna 60-120 zł
Terapia ręki 60-120 zł
Rehabilitacja ruchowa 60-120 zł
Konsultacja pedagogiczno-terapeutyczna 200 zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna 200 zł
Konsultacja psychologiczna 250 zł
Trening umiejętności społecznych (TUS) indywidualny 60-120 zł
Trening umiejętności społecznych (TUS) grupowy 30-60 zł
Terapia indywidualna dla dzieci z autyzmem 90 zł
Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 60-150 zł
Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne 45-90 zł

Zapisy na wszystkie zajęcia zarówno dla dzieci z prawidłowym przebiegiem rozwoju jak i na zajęcia specjalistyczne odbywają się telefonicznie w godzinach od 13 do 18 - tel. 660887300

Dziecko jest najważniejsze ale dorosły też jest ważny. Ale czy tu chodzi o to kto jest ważny bardziej lub mniej?

NO TO O CO CHODZI?


Tylko szaleniec mógłby oczekiwać różnych rezultatów powtarzając w kółko tę samą czynność.
A.Einstein

I. Badania diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne:

 1. Określenia poziomu dojrzałości szkolnej – badanie wstępne
 2. Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego
 3. Pozostawienia ucznia klasy I –III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie
 4. Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 5. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono:
  • trudności w nauce
  • specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu /dysleksja rozwojowa/ zał. Opinię nauczyciela polonisty
  • trudności w mowie
 6. Zwolnienia ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego
 7. Udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 8. Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 9. Przyjęcia do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej ucznia z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
 10. Przystąpienia ucznia z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do:
  • sprawdzianu na koniec klasy VI szkoły podstawowej
  • egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum
  • egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia

II. Konsultacje psychologiczne

III. Konsultacje pedagogiczne

IV. Terapie zaburzeń rozwoju

V. Terapię logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczna oraz rehabilitację ruchową

VI. Zajęcia socjoterapeutyczne

VII. Terapię rodzin

VIII. Wspieranie rodzin

IX. Zajęcia psychoedukacyjne (uzależnień, zaburzeń)

X. Interwencja kryzysowa dla seniorów