NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju

Tylko szaleniec mógłby oczekiwać różnych rezultatów powtarzając w kółko tę samą czynność.
A.Einstein

I. Badania diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne:

 1. Określenia poziomu dojrzałości szkolnej – badanie wstępne
 2. Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego
 3. Pozostawienia ucznia klasy I –III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie
 4. Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 5. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono:
  • trudności w nauce
  • specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu /dysleksja rozwojowa/ zał. Opinię nauczyciela polonisty
  • trudności w mowie
 6. Zwolnienia ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego
 7. Udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 8. Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 9. Przyjęcia do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej ucznia z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
 10. Przystąpienia ucznia z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do:
  • sprawdzianu na koniec klasy VI szkoły podstawowej
  • egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum
  • egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia

II. Konsultacje psychologiczne

III. Konsultacje pedagogiczne

IV. Terapie zaburzeń rozwoju

V. Terapię logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczna oraz rehabilitację ruchową

VI. Zajęcia socjoterapeutyczne

VII. Terapię rodzin

VIII. Wspieranie rodzin

IX. Zajęcia psychoedukacyjne (uzależnień, zaburzeń)

X. Interwencja kryzysowa dla seniorów