NOE EDU-JETTER

ul. Witosa 2, 87-800 Włocławek

naglowek-prawy.png

Studia podyplomowe rok akademicki 2020/2021

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz.1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2019, poz. 1450).

PEDAGOGIKA SPECJALNA:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)
 • Spektrum autyzmu - diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja
 • Pedagogika lecznicza
 • Resocjalizacja z socjoterapią
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • Logopedia - 4 semestry

NADAJĄCE UPRAWNIENIA DO NAUCZANIA DRUGIEGO PRZEDMIOTU:

 • Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa (EDB)
 • Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 • przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe

DOSKONALĄCE:

 • Inspektor ochrony danych + ABI
 • Interwencja kryzysowa
 • Zarządzanie BHP
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Organizacja i zarządzanie oświatą

DOSKONALĄCE STUDIA PODYPLOMOWE W OBSZARZE PSYCHOLOGII ZDROWIA:

https://edusfera.edu.pl/uns-2/