NOE EDU-JETTER

ul. Witosa 2, 87-800 Włocławek

naglowek-prawy.png

Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

(Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi)

Cel studiów:

Studia podyplomowe Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności niezbędne do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Program kształcenia obejmuje najistotniejsze zagadnienia z obszaru pedagogiki specjalnej m.in. interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z niepełnosprawnością, podstawy wczesnego wspomagania rozwoju, dydaktykę specjalną, podstawy wychowania, edukacji, terapii i rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, diagnozę funkcjonalną i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych czy metodykę kształcenia specjalnego, ze wskazaniem najnowszych oraz innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie.

Adresaci:

Studia skierowane są w szczególności do osób, które ukończyły studia pedagogiczne (co najmniej pierwszego stopnia)oraz osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, pragnący uzyskać uprawnienia do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Program studiów:

 • Psychologia rozwojowa
 • Psychologia kliniczna z psychopatologią
 • Pedagogika specjalna
 • Interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
 • Psychologiczne i społeczne podstawy rewalidacji osób z niepełnosprawnością
 • Elementy diagnozy i metodyki pracy z uczniem o SPE
 • Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
 • Komunikacja interpersonalna - interakcje społeczne
 • Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
 • Dydaktyka specjalna
 • Teoretyczne podstawy wychowania, edukacji, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Oligofrenopedagogika
 • Metodyka kształcenia specjalnego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach ogólnodostępnych
 • Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Projektowanie i ewaluacja działań w kształceniu specjalnym
 • Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
 • Metodyka nauczania i wychowania osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
 • Metodyka nauczania i wychowania osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Rewalidacja indywidualna
 • Metodyka wychowania w internacie
 • Arteterapia
 • Komputer w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
 • Seminarium dyplomowe

Co zyskujesz:

Słuchacze zyskują kompetencje w zakresie oligofrenopedagogiki, przygotowujące do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i podejmowanie kompleksowych działań diagnostycznych, edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z osobami upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osobą z niepełnosprawnością intelektualną m.in. w przedszkolach, szkołach i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz wychowawczych (realizujących program edukacji włączającej, integracyjnej i specjalnej), a także w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych spoza systemu oświaty, tj. ośrodkach wczesnej interwencji, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej itp.

Forma zaliczenia studiów:

 • Zaliczenie praktyk
 • Praca dyplomowa

Czas trwania:

 • 3 semestry (370 godzin + 120 godzin praktyk)