NOE EDU-JETTER

ul. Witosa 2, 87-800 Włocławek

naglowek-prawy.png

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

(Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi)

Cel studiów:

Studia podyplomowe z zakresu Surdopedagogiki mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemniemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z dysfunkcją w obrębie analizatora słuchowego.  Studia obejmują przedmioty  pozwalające  zgłębić wiedzą na temat teoretycznych podstaw kształcenia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale przede wszystkim koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności działania rewalidacyjnego w obszarze kształcenia specjalnego i konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Adresaci:

Studia adresowane są w szczególności do absolwentów posiadających dyplom studiów I stopnia (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich) pragnących uzyskać zdobyć kompetencje pozwalające na podejmowanie efektywnych działań w stosunku do osób niesłyszących lub słabosłyszących. Osoby zainteresowane muszą legitymować się posiadaniem przygotowania pedagogicznego.

Program studiów:

  • Interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
  • Elementy diagnozy i metodyki pracy z uczniem o specjalnych trudnościach edukacyjnych
  • Surdopedagogika
  • Organizacja procesu kształcenia uczniów ze SPE - wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja uczniów z zaburzeniami rozwoju
  • Specyfika kształcenia uczniów z dysfunkcją słuchu
  • Rewalidacja
  • Wykorzystanie komputerów w edukacji uczniów słabosłyszących i niesłyszących

Forma zaliczenia studiów:

  • Zaliczenie praktyk
  • Praca dyplomowa

Czas trwania:

  • 3 semestry (485 godzin + 120 godzin praktyk)