NOE EDU-JETTER

ul. Witosa 2, 87-800 Włocławek

naglowek-prawy.png

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

(Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi)

Cel studiów:

Studia podyplomowe z zakresu Tyflopedagogiki mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemniemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z dysfunkcją w obrębie analizatora wzrokowego.  Studia obejmują przedmioty  pozwalające  zgłębić wiedzę na temat teoretycznych podstaw kształcenia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale przede wszystkim koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności działania w obszarze kształcenia specjalnego i konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju dla osób niewidomych i słabowidzących.

Adresaci:

Studia adresowane są w szczególności do absolwentów posiadających dyplom studiów I stopnia (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich) pragnących uzyskać zdobyć kompetencje pozwalające na podejmowanie efektywnych działań w stosunku do osób niewidomych i słabowidzących. Osoby zainteresowane muszą legitymować się posiadaniem przygotowania pedagogicznego.

Program studiów:

 • Psychologia kliniczna z psychopatologią
 • Elementy diagnozy i metodyki pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Projektowanie i ewaluacja działań w kształceniu specjalnym
 • Metodyka wychowania i nauczania osób niewidomych i słabowidzących
 • Alternatywne sposoby komunikacji z dzieckiem niepełnosprawnym
 • Anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku
 • Funkcjonowanie i przemieszczanie się osób niewidomych i słabowidzących
 • Specyfika kształcenia uczniów z dysfunkcją wzroku
 • Brajlowskie metody porozumiewania się

Forma zaliczenia studiów:

 • Zaliczenie praktyk
 • Praca dyplomowa

Czas trwania:

 • 3 semestry (375 godzin + 120 godzin praktyk)

Opłaty:

 • Opłata wpisowa: 200 zł
 • Całkowity koszt studiów: 2700 zł